Regulamin
Inhaltsverzeichnis

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO   ALIGN.PL


Regulamin można pograć również w wersji PDF

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

SPOSOBY PŁATNOŚCI

SPOSOBY DOSTAWY

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJE DODATKOWE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Załączniki:

(1)Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. Postanowienia Ogólne


1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.align.pl (dalej: „Sklep internetowy”) jest własnością STREFAHOBBY.PL Spółki Z O.O zarządzanego przez prezesa ROBERTA ABRAMCZYKA (adres prowadzenia działalności: ul. Lazurowa 5; 01-314 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 522-292-14-76, REGON 141895849; adres poczty elektronicznej: sklep@strefahobby.pl, numer telefonu: (+48)  664-51-52 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:

1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający  utworzenie konta.

1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.2.3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.5. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.2.6. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.align.pl.

1.2.10. SPRZEDAWCA – STREFAHOBBY.PL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STREFAHOBBY.PL (adres prowadzenia działalności: ul. Lazurowa 5; 01-314 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 522-272-14-76, REGON 141895849; adres poczty elektronicznej: sklep@strefahobby.pl, numer telefonu: (+48) 664-51-52 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.12. USŁUGODAWCA – STREFAHOBBY.PL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STREFAHOBBY.PL (adres prowadzenia działalności: ul. Lazurowa 5; 01-314 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 522-272-14-76, REGON 141895849; adres poczty elektronicznej: sklep@strefahobby.pl, numer telefonu: (+48) 664-51-52 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.1.3. Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

2.1.4. Przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

 

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.


3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej.

3.3.3. Minimalna rozdzielczość monitora o szerokości 1024.

3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 

3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4. Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną


4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego:  LINK

4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się”.

4.1.4. Następnie na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail zostaje przesłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć utworzenia Konta, na który należy kliknąć. Po kliknięciu Usługobiorcy zostaje wyświetlona wiadomość o utworzeniu Konta, co oznacza, że została zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

4.2.1.1. Na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku, a Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.3.

4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena, dostępność (pole: „Dostępność”) oraz czas kompletowania (pole: „Wysyłka”). W celu kontynuowania składania Zamówienia należy kliknąć pole „Do koszyka”.

4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, a wybrany przez Klienta Produkt znajduje się w tzw. koszyku – aby do niego przejść i kontynuować składanie Zamówienia należy kliknąć pole „Przejdź do koszyka” w prawym bocznym panelu Sklepu internetowego pod napisem „Koszyk”.

4.2.4. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz wybór sposobu dostawy Produktu oraz wybór sposobu płatności. Klient po wybraniu sposobu dostawy i płatności jest automatycznie informowany o całkowitej wartości Zamówienia.

4.2.4.1. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy” oraz dodania uwag do Zamówienia w polu „Uwagi” poprzez kliknięcia pola „Dodaj”.

4.2.5. Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają:

4.2.5.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.6.

4.2.5.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

4.2.5.2.1. Może utworzyć Konto i w tym celu w sekcji „Nie mam jeszcze konta” klika pole „Zarejestruj się”, a następnie postępuję zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.6

4.2.5.2.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu w sekcji „Nie mam jeszcze konta” klika pole „Złóż zamówienie” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.6.

4.2.6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, adres do wysyłki jeżeli jest inny niż wymieniony wcześniej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Klient może również w polu „Uwagi” dodać swoje uwagi do Zamówienia.

4.2.7. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.2.8. Następnie należy kliknąć pole „Podsumowanie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

4.2.8.1. Dane Klienta, w tym adres dostawy.

4.2.8.2. Określenie przedmiotu Zamówienia.

4.2.8.3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

4.2.8.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.

4.2.9. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.9.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

 

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.


4.3.1. W celu skomentowania Produktu należy kliknąć przy opisie danego Produktu na zakładkę „Dodaj opinię”.

4.3.2. Następnie należy w polu „Opinie o produkcie” podać imię, nazwisko oraz treść opinii.

4.3.3. Następnie należy kliknąć pole „Wyślij” po czym zostanie wyświetlona informacja, że komentarz został przesłany do zatwierdzenia przez Usługodawcę – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

4.3.4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz jest publikowany przy danym Produkcie.


4.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

4.4.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w lewym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

4.4.2. Następnie należy kliknąć pole „>>”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży


5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i kosztów korzystania z płatności elektronicznych, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

5.4.1. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, która zawiera:

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.3. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail zatytułowaną „Przyjęcie zamówienia”, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

 

5.4.3.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu (np. poprzez pole „Uwagi” w trakcie składanie Zamówienia), w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

5.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.3. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


5.5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu


5.5.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 9:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu (+48) 664-51-52 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.5.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.

5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


5.6. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email


5.6.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowysklep@strefahobby.pl

5.6.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

5.6.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

5.6.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana rachunkiem, które będzie dołączany do przesyłek.

 

6. Sposoby płatności


 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

       W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów oferujących "szybki przelew"

       będzie doliczana dodatkowa opłata zgodna z ceniikiem pośrednika danego serwisu płatności.

6.1.1. Płatność za pobraniem -przy odbiorze przesyłki.

6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

          (NR Rachunku PL 13 1020 1068 0000 1302 0149 8245 )

6.1.2.1. Bank: Sofort Banking (+1% min. 1zł)

6.1.2.2. Płatności elektroniczne PayU (+2,5% min 1zł)

6.1.3. Płatności elektroniczne PayPal. (+2,5% min. 1zł)

6.1.3.1. Płatności elektroniczne- PayBayNet (+1,5% min. 1zł)

6.1.3.2. Kanały płatności (szybki przelew):

6.1.3.3 Mtransfer (+2,3% min. 1zł)

6.1.3.4 MultiTransfer (MultiBank) (+2,3% min. 1zł)

6.1.3.5 Płacę z Inteligo Bank PKO

 

 

7. Sposoby dostawy


7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu: 

7.1.1.      Paczka kurierska (DHL Expres, DHL Standard Polska)

7.1.2.      Paczka kurierska pobraniowa (DHL Expres, DHL Standard Polska

7.1.3.      Paczka kurierska GLS (General Logistic System)

7.1.4.      Paczka kurierska pobraniowa GLS (General Logistic System)

7.1.5.      Paczka pocztowa INPOST (Paczkomaty)

7.1.6.      Paczka pocztowa pobraniowa INPOST (Paczkomaty)

7.1.7.      Paczka kurierska UPS

7.1.8.      Paczka kurierska pobraniowa UPS

7.1.9.      Dostawa własna sklepu (Błyskawiczna dostawa)

7.1.10.  Odbiór osobisty w siedzibie  pod adresem: ul. Trakt Królewski 82; 05-083

            Wojcieszyn, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 17:00

            (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.1.11.  Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@strefahobby.pl celem uzgodnienia szczegółów).

7.1.12 W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowski Uni Europejskiej należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje na temat opłat celnych są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jspLang=pl&redirectionDate=20110310

7.2  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.3 Czas kompletowania Produktu podany jest w opisie danego Produktu na stronie Sklepu internetowego w polu „Wysyłka”. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 

8.      Czas dostawy


8.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

8.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

8.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych - od momentu pozytywnej autoryzacji do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

8.4.Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

8.4.1 Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

8.4,2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 4 dni roboczych.

 

8.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

8.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8.7. Uwagi dodatkowe dla Klienta:

 

8.7.1. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

8.7.2. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

8.7.3. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 

8.7.4. PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

8.7.4.1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego.

8.7.4.2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.

8.7.4.3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

8.7.4.4. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


9.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

9.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).

9.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@strefahobby.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (Strefahobby.pl ;ul. Trakt Królewski 82; 05-083 Wojcieszyn).

9.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

9.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

9.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

10. Tryb postępowania reklamacyjnego


10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

 

10.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez: stworzenie zgłoszenia reklamacyjnego w systemie sklepu www.align.pl (mozliwe po zalogowaniu się do swojego konta); przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@strefahobby.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (strefahobby.pl;ul. Trakt Królewski 82; 05-083 Wojcieszyn).

10.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (strefahobby.pl; ul. Trakt Królewski 82; 05-083 Wojcieszyn)

10.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


10.2. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 

10.2.1. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

10.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

 

10.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy  sklep@strefahobby.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego (www.align.pl)

10.3.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

10.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10.4. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

 

10.4.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:


11. Prawo odstąpienia od umowy

 

11.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy): STREFAHOBBY.PL Ul.Trakt Królewski 82; 05-083 Wojcieszyn

11.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

11.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

11.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot następuje na kartę.

11.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

11.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

11.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

11.8.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,

11.8.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

11.8.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

11.8.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

11.8.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

11.8.6. dostarczania prasy,

11.8.7. usług w zakresie gier hazardowych.


12. Informacje dodatkowe


12.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

12.1.1. W trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, do momentu kliknięcia pola „Złóż zamówienie” w pkt. 4.2.9. Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

12.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@strefahobby.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 664-51-52.

12.1.3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 6 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@strefahobby.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 664-51-52. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

12.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

12.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

12.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

12.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” i „Przyjęcie zamówienia”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

12.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy Regulaminu, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

12.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

13. Postanowienia końcowe


13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


13.3. Rozstrzyganie sporów:

 

13.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1

„Polityka prywatności”

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest STREFAHOBBY.PL Spółka Z O.O zarządzanego przez prezesa ROBERTA ABRAMCZYKA (adres prowadzenia działalności: ul. Lazurowa 5; 01-314 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 522-292-14-76, REGON 141895849; adres poczty elektronicznej: sklep@strefahobby.pl, numer telefonu: (+48) 22 664-51-52 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.


2. Cel i zakres zbierania danych


2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu ECARD.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest:

2.2.1. eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszący 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040 (dalej: eCard).

2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego, tj. w zależności od wyboru Klienta:

2.3.1 Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972.

2.3.2 UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 00000 36680

2.3.3 DHL Express (Poland) sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Osmańskiej 2; numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000047237

2.3.4 General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki -Polska numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005009

2.3.5 InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130 numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000255841

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

2.4.1. Imię i nazwisko, nazwa firmy.

2.4.2. Adres.

2.4.3. Numer telefonu.

2.4.4. Adres e-mail.

2.4.5. Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).

2.4.6. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.6.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.6.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.6.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

2.8. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).


3. Podstawa przetwarzania danych


3.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@strefahobby.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 22 664-51-52(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

5. Postanowienia końcowe


5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy


IdoSell Trusted Reviews
4.83 / 5.00 30 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2022-07-20
Przyzwoita obsługa, towar przesłany zgodnie z zamówieniem pomimo okresu wakacyjnego.
2021-09-29
Polecam !!!!!!
Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixelpixelpixel